بى عيب زندان پزشکی دادگاه قانونی

بى عيب: زندان پزشکی دادگاه قانونی اختلال روانی اخبار حوادث

30 صبح در مرداد / احتمال شروع ساعت کاری ادارات پایتخت کشور عزیزمان ایران از 6

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران از احتمال شروع ساعت کاری ادارات دولتی از ساعت 6:30 صبح در مرداد ماه امسال خبر داد. احتمال شروع ساعت کاری ا..

ادامه مطلب